SPU SOUND. โทร.095-961-4462, * รับออกแบบติดตั้งระบบประกาศเสียงตามสาย,เครื่องเสียงห้องประชุม,ชุดประชุม,ลำโพงฮอร์น,ลำโพงฝังฝ้า,ลำโพงตู้,ไมโครโฟน,เครื่องเสียง,โทรโข่ง,ออดเข้างานเลิกงาน,ไมโครโฟนทัวร์ไกด์,

ข้อมูลการชำระเงิน

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

นายศักดิ์ ขันติ

136-2-04554-8

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

หจก.เอส.พี.ยู.เอ็นจิเนียริ่ง

144-3-07241-6

( กระแสรายวัน )